Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 24 marca 2023 roku o godz. 09.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.)

zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 24 marca 2023 r. (piątek) godz. 900.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice

 ul. Główna 24 (sala narad).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Analiza stanu bezpieczeństwa – Komenda Powiatowa Policji.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice;

b) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

c) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2023 rok;

d) o zmianie uchwały Nr XLI.320.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

          /-/Zbigniew Jachym


×

×

Prev