Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XLII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 08.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.)

zwołuję XLII sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 27 stycznia 2023 r. (piątek) godz. 800.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice

 ul. Główna 24 (sala narad).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o planowaniu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice.

8. Informacja o stanie dróg powiatowych.

9. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2023- 2030;

b) przystąpienia przez Gminę Domaszowice do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023;

c) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025;

d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019 - 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

f) zmiany uchwały nr  XLI.312.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  oświatowe;

g) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Domaszowice a Gminą Frysztak;

h) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2023 rok;

i) o zmianie uchwały Nr XLI.320.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

          /-/Zbigniew Jachym


×

×

Prev