Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 10 listopada 2022 roku o godz. 11.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.)

zwołuję XL sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 10 listopada 2022 r. (czwartek) godz. 1100.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice

 ul. Główna 24 (sala narad).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja nt. bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

b) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”;

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad refundowania w 2023 roku kosztów dotacji celowej, udzielanej podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Gminy Namysłów, na dzieci będące mieszkańcami gminy Domaszowice, zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu gminy Domaszowice;

d) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Domaszowice;

e) o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A22, B22 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice;

g) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2022 rok;

h) o zmianie uchwały Nr XXX.243.2021 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.     

11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

          /-/Zbigniew Jachym


×

×

Prev