Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XIII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 12 lutego 2020 roku o godz. 13.00

Zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Domaszowice, która odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego.

8. Analiza stanu bezpieczeństwa – Komenda Powiatowa Policji.

9. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach za rok 2019 oraz plany na rok 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach oraz ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach oraz urządzeń cmentarnych, tj. domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Domaszowicach;

2) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice;

3) przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Domaszowice z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarniczej w Namysłowie;

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu;

5) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.    

13. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski

×

×

Prev