Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XVI Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 13.00

zwołuję XV sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 25 czerwca 2020 r. (czwartek0 godz. 1300

Sesja odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach ul. Kolejowa 3/3 (duża sala gimnastyczna).

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Domaszowice, w tym:

1) debata,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia /nieudzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice wotum zaufania

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2019 rok, w tym:

1) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2019 rok,

2) dyskusja,

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2019 rok.

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:

1) zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2019 rok,

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) dyskusja,

40 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Domaszowice  od dnia 1 września 2020 roku;

2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących
własność gminy Domaszowice;

3) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

5) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok;

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.    

13. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           Wiceprzewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                 Krzysztof Białkowski

×

×

Prev