Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XI Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 13.00

Zwołuję XI Sesję Rady Gminy Domaszowice, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2019 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdania stałych Komisji Rady Gminy Domaszowice za rok 2019.

8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;

2) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice;

3) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2020;

4) o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

5) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok;

6) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

7) uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.    

12. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski

×

×

Prev