Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 13 września 2019 roku o godz. 13.00           W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 2 2019 wyd IV-VI        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: sobota, 21-09-2019
Imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 13 września 2019 roku o godz. 13.00

Zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Domaszowice, która odbędzie się dnia 13 września 2019 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o bezrobociu i rynku pracy na terenie gminy Domaszowice.

8. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domaszowice;

2) powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2020 – 2023;

3) zasięgnięcia od Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;

4) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję od 2020 r. do 2023 r.;

5) bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

6) wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

7) zmiany uchwały Nr VII.48.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice;

8) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Domaszowice;

9) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;

10) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Domaszowice;

12)  o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

13) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.    

13. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski