Herb

Zawiadomienie o zwołaniu LVI Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 22 marca 2024 roku o godz. 09.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zwołuję LVI sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 22 marca 2024 r. godz. 900.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 24 (sala narad).

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Analiza stanu bezpieczeństwa – Komenda Powiatowa Policji.

8.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Domaszowice na lata  2024 – 2030;

b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaszowic w roku 2024;

c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Domaszowice na 2024 rok;

d) o zmianie uchwały Nr LIII.404.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.  

11. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                 Zbigniew Jachym

×

×

Przejdź do góry