Herb

Zawiadomienie o zwołaniu LV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 23 lutego 2024 roku o godz. 09.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zwołuję LV sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 23 lutego 2024 r. godz. 900.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 24 (sala narad).

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych;

b) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia  liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

c) rozpatrzenia wniosku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli dotyczącego pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących;

d) rozpatrzenia wniosku z dnia 08 lutego 2024 r.;

e) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2024 rok;

f) o zmianie uchwały Nr LIII.404.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                 Zbigniew Jachym

×

×

Przejdź do góry