Herb

Zawiadomienie o zwołaniu LIII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 15 grudnia 2023 roku o godz. 09.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zwołuję LIII sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 15 grudnia 2023 r. godz. 900.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 24 (sala narad).

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdania stałych Komisji Rady Gminy Domaszowice za rok 2023.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2024;

b) rozpatrzenia petycji z dnia 07.11.2023 r.  mieszkańców Gminy Domaszowice dotyczącej planowanej inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej we wsi Wielołęka i Zofijówka;

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad refundowania w 2024 roku kosztów dotacji celowej, udzielanej podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Gminy Namysłów, na dzieci będące mieszkańcami gminy Domaszowice, zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu gminy Domaszowice;

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

e) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

f) zwolnień od podatku od nieruchomości;

g) zmiany uchwały Nr XXXVIII.294.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 9 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji serii C22, A23, B23, C23, D23, E23, F23, G23, H23, I23 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

h) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2023 rok;

i) o zmianie uchwały Nr XLI.320.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

j) uchwały budżetowej Gminy Domaszowice na 2024 rok;

k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaszowice.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                 Zbigniew Jachym

×

×

Przejdź do góry