Herb

Zawiadomienie o zwołaniu X Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 13.00

Zwołuję X Sesję Rady Gminy Domaszowice, która odbędzie się dnia 28 listopada 2019 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja nt. bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

8.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”;

2) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu;

3) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022;

4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2020 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych;

5) o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.    

11. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski

×

×

Prev