Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 04 grudnia 2018 roku o godz. 13                              Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: środa, 12-12-2018
Imieniny Ady, Aleksandra, Dagmary

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 04 grudnia 2018 roku o godz. 13

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
 7. Informacja z analiza oświadczeń majątkowych oraz o składaniu oświadczeń majątkowych radnych kadencji 2018-2023
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powołania Komisji Rewizyjnej
  2. powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska
  3. powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu
  4. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  5. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
  6. zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  7. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad sesji