Dziś jest: niedziela, 19-05-2019
Imieniny Celestyny, Iwony, Piotra

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 26 marca 2019 roku o godz. 13.00

Zwołuję V Sesję Rady Gminy Domaszowice, która odbędzie się dnia 26 marca 2019 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach za rok 2018.

8. Informacja dotycząca składania oświadczeń majątkowych.

9. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach za 2018r.

10. Informacja nt. stanu dróg powiatowych i gminnych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice w roku 2019;

2) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice;

3) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021;

4) zmiany uchwały Nr IV.22.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice;

5) o zmianie uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok;

7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;

8) zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

9) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Domaszowice.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski