Herb

Otwarty konkurs ofert w sferze kultury fizycznej na 2024 r.

Data ogłoszenia:
22-01-2024
Termin składania ofert:
12-02-2024
w sferze:
kultury fizycznej

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), Wójt Gminy Domaszowice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.:

 Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Amicus” w Domaszowicach  

ul. Kolejowa 3

46-146 Domaszowice

15 000 zł

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego

Gminne Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe w Domaszowicach

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

51 000 zł

Uzasadnienie wyboru

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert spełniają wymogi formalne i prawne, wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.)
Wójt Gminy Domaszowice ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych
w 2024 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

A. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego.
B. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym.
I. Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegające w szczególności na:
- uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym,
- podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo - wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,
- organizowaniu imprez i zawodów sportowych na terenie gminy,
- organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy,
- propagowaniu kultury fizycznej w środowisku wiejskim gminy.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2023 roku wynoszą:
- na zadanie opisane w punkcie A - 51.000 zł,
- na zadania opisane w punkcie B - 15.000 zł.
2. W 2023 r. na realizację zadań przekazano organizacjom pozarządowym w sferze kultury fizycznej kwotę 66.500 zł (zadanie A - 51.500 zł, zadanie B - 15.000 zł), w 2022 roku kwotę 50.000 zł (zadanie A - 35.000 zł, zadanie B - 15.000 zł), w 2021 roku kwotę 50.000 zł (zadanie A - 35.000 zł, zadanie B - 15.000 zł).
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacje na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.)
2. Podmioty określone w punkcie 1 mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg wzoru określonego przez rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
3. Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.
4. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowania w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
6. Wójt Gminy może:
- odwołać konkurs bez podania przyczyny,
- przesunąć termin składania ofert,
- dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
1. Zadania powinny być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 roku.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
V. Termin i sposób składania ofert:
1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 1530 z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert", w Sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data wpłynięcia przesyłki (nie data stempla pocztowego).
2. Oferty mogą być składane na zadania wymienione w ogłoszeniu, jako oferty wspólne kilku podmiotów.
3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonywania tego zadania określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wg. wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Do rozpatrzenia ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana komisja konkursowa. Przy ocenie ofert na dotacje uwzględnia się w szczególności:
1) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym ogłoszeniem,
2) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
4) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
5) ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
6) pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych,
7) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa dotyczącymi proponowanego zadania,
8) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, w porównaniu z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
9) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.
5. Umowa zostanie zawarta z organizacjami których oferta zostanie pozytywnie oceniona przez komisję i zapewni realizację przynajmniej czterech zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu w dziale I. Rodzaj zadania ustęp 1.
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju:
a. w roku ogłoszenia konkursu:
- nie zrealizowano i nie ma w trakcie realizacji zadań w momencie ogłoszenia niniejszego konkursu ofert,
b. w roku poprzednim:
- zrealizowano zadanie określone w punkcie A niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania – 52.000,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 51.500.000,00 zł,
- zrealizowano zadanie określone w punkcie B niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania – 15.200,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 15.000,00 zł.

Do pobrania:

DOCXZalacznik_5_ROZPORZADZENIE_z_dnia_24-10-2018_w_sprawie_wzorow_ofert_i_sprawozdan.docx (21,28KB)
DOCXZalacznik_6_ROZPORZADZENIE_z_dnia_24-10-2018_w_sprawie_wzorow_ofert_i_sprawozdan.docx (24,84KB)
DOCXZalacznik_2_ROZPORZADZENIE_z_dnia_24-10-2018_w_sprawie_wzorow_ofert_i_sprawozdan.docx (24,28KB)
DOCXZalacznik_3_ROZPORZADZENIE_z_dnia_24-10-2018_w_sprawie_wzorow_ofert_i_sprawozdan.docx (24,15KB)
DOCXZalacznik_4_ROZPORZADZENIE_z_dnia_24-10-2018_w_sprawie_wzorow_ofert_i_sprawozdan.docx (26,15KB)
DOCXZalacznik_1_ROZPORZADZENIE_z_dnia_24-10-2018_w_sprawie_wzorow_ofert_i_sprawozdan.docx (25,21KB)
DOCOświadczenia do oferty.doc (30,50KB)

×

×

Przejdź do góry