Herb

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach ogłasza nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  3. Osobami posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z wyżej wymienionym, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Program „Opieka Wytchnieniowa” realizowany będzie w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach:

  • „Karty zgłoszenia do programu OW”- zał. Nr 7 do Programu
  •  klauzuli informacyjnej RODO – zał. Nr 12 do Programu
  • należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

!!Zgłoszenia do Programu przyjmujemy do dnia 13 listopada 2023 roku!!

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Zgłoszenia należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.  

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących na co dzień stałą, osobistą opiekę nad osobą zależną poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie opiekunom czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację lub też na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie opiekunów zaangażowanych w codzienne wspomaganie osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu wiążących się z tym obciążeń na ich kondycję psychofizyczną.

Szczegóły Programu są zawarte na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (również w załączniku). Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach  pod numerem telefonu 77 419 44 51 wew. 113

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

Do pobrania:

DOCXZalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024_klauzula_rodo.DOCX (22,49KB)
DOCXZalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024_karta_zgloszenia_do_programu.DOCX (37,13KB)
 

×

×

Przejdź do góry