Herb

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Domaszowice, dnia 30.10.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

W związku z zarządzeniem nr OR.0050.81.2023 z dnia 27 października 2023 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość:

 1. działka numer 129/1, a.m. 2, obręb Siemysłów,
 • KW OP1U/00078843/8
 • Powierzchnia: 0,0302 ha
 • Nieruchomość znajduje się w zachodniej części wsi, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa). Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej (droga o nawierzchni asfaltowej). Kształt działki nieregularny. Działka aktualnie użytkowana jako tereny mieszkaniowe, jako dojazd do sąsiadujących zabudowań, działka użytkowana również przez właściciela sąsiadującej nieruchomości – ogrodzona, ogrodzenie przechodzi przez centralną część działki.
 • Klasoużytek – Br-RIIIa – grunty rolne zabudowane.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: MM – Tereny zabudowy mieszanej. Nieruchomość położona jest w Strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Cena nieruchomości: 10.400,00 złotych brutto.
 1. działka numer 129/2, a.m. 2, obręb Siemysłów,
 • KW OP1U/00078843/8,
 • Powierzchnia: 0,0481 ha
 • Nieruchomość znajduje się w zachodniej części wsi, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa). Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej (droga o nawierzchni asfaltowej). Kształt działki nieregularny. Działka aktualnie użytkowana jako tereny mieszkaniowe, jako dojazd do sąsiadujących zabudowań, działka użytkowana również przez właściciela sąsiadującej nieruchomości – ogrodzona, ogrodzenie przechodzi przez centralną część działki.
 • Klasoużytek – Br-RIIIa – grunty rolne zabudowane.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: MM – Tereny zabudowy mieszanej. Nieruchomość położona jest w Strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Cena nieruchomości: 13.000,00 złotych brutto.
 1. działka numer 211/11, a.m. 1, obręb Domaszowice,
 • KW OP1U/00038920/0
 • Powierzchnia: 0,0407 ha
 • Nieruchomość znajduje się we wschodniej części miejscowości Domaszowice, granicą północną sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), granicą wschodnią sąsiaduje z drogą gminną (droga o nawierzchni asfaltowej), granicą zachodnią z terenami upraw rolnych, natomiast granicą południową z rowem melioracyjnym. Kształt działki w miarę regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Klasoużytek – Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: 12MN – Tereny zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość położona w trasie przebiegu linii elektroenergetycznych 110 kV ze strefą ochronną, co może ograniczyć sposób jej zagospodarowania.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Cena nieruchomości: 14.100,00 złotych brutto.
 1. część działki numer 211/13, a.m. 1, obręb Domaszowice,
 • KW OP1U/00038920/0
 • Powierzchnia: 0,0255 ha
 • Nieruchomość znajduje się we wschodniej części miejscowości Domaszowice, granicą południową sąsiaduje z terenami zabudowanymi (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa), granicą wschodnią sąsiaduje z drogą gminną (droga o nawierzchni asfaltowej), granicą zachodnią z terenami upraw rolnych, natomiast granicą północną z rowem melioracyjnym. Kształt działki w miarę regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Klasoużytek – Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: 12MN – Tereny zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość położona w trasie przebiegu linii elektroenergetycznych 110 kV ze strefą ochronną, co może ograniczyć sposób jej zagospodarowania.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Cena nieruchomości: 9.700,00 złotych brutto.
 1. działka numer 215/18, a.m. 1, obręb Domaszowice,
 • KW OP1U/00038920/0
 • Powierzchnia: 0,0270 ha
 • Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Nowa Wieś. Klasoużytek – RV, PsIV
 • Nieruchomość znajduje się we wschodniej części miejscowości Domaszowice, granicą północną i zachodnią sąsiaduje z terenami zabudowanymi (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa), granicą wschodnią sąsiaduje z drogą gminną (droga o nawierzchni asfaltowej), natomiast granicą południową z drogą gminną nieurządzoną. Kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta. Ze względu na swoje wymiary działka nie spełnia wymagań działki budowlanej, zgodnie z danymi z EGiB przedmiotowa działka stanowi użytek drogowy.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: 12MN – Tereny zabudowy jednorodzinnej.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Cena nieruchomości: 11.000,00 złotych brutto.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Domaszowice i sołectwa Siemysłów, na okres 21 dni tj. od dnia 31 października 2023 roku do 21 listopada 2022 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 12 grudnia 2023 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023  r. poz. 344 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy Domaszowice

×

×

Przejdź do góry