Herb

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
projekt z 26 października 2023
Status:
Projekt
Data podjęcia:
26-10-2023
Zakres tematyczny:
Kultura, sport i turystyka

Domaszowice, 17 listopada 2023

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI   

W dniu 26 października 2023 przekazano do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. Projekt przekazano organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Domaszowice, wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy oraz zamieszczono na stronach internetowych www.domaszowice.pl. Termin konsultacji upłynął w dniu 10 listopada br. Uwagi i wnioski dotyczące Programu składane mogły być za pomocą tradycyjnej poczty na adres Urzędu Gminy, e-mailem na adres: informatyk@domaszowice.pl lub osobiście. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek. W związku z powyższym projekt „Programu Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustaw o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” pozostał w wersji niezmienionej.


Zapraszam do konsultacji „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” którego projekt został zamieszczony w załączeniu.

Po zapoznaniu się z projektem Programu organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie Gminy Domaszowice mogą zgłaszać uwagi do ww. Programu. Uwagi należy zgłaszać na piśmie na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: informatyk@domaszowice.pl, można również dostarczyć je osobiście do Urzędu Gminy Domaszowice. Uwagi należy zgłaszać do dnia 10 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu)

PDFProjekt programu.pdf (192,28KB)

×

×

Przejdź do góry