Herb

Rekrutacja uczestników do projektu "Mam szansę"

loga POKL.jpeg

W Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach w roku szkolnym 2012/2013 realizowany będzie projekt pn.: „Mam szansę”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

W ramach projektu będą realizowane zajęcia dla uczniów i uczennic szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Dla uczniów i uczennic szkoły podstawowej będą organizowane następujące rodzaje zajęć:

1) „Ja też potrafię” – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,

2) „Rozumiem co czytam i rozumiem świat” – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,

3) „Oswoję matematykę” – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

4) „Jestem ciekawy świata” – koło zainteresowań z zakresu j. polskiego i nauk matematyczno-przyrodniczych,

5) „Jestem ciekawy świata” – koło zainteresowań z zakresu technologii informacyjnej,

6) „Poznaję język niemiecki” – koło zainteresowań z j. niemieckiego.

 

Dla uczniów i uczennic gimnazjum zorganizowano następujace rodzaje zajęć:

1) „Nasze plany zawodowe” – zajęcia przygotowujące młodzież do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery zawodowej i edukacyjnej,

2) „Poszukujemy, poznajemy, odkrywamy…” – koło zainteresowań z zakresu biologii i chemii,

3) „Poszukujemy, poznajemy, odkrywamy…” – koło zainteresowań z zakresu geografii i fizyki.

 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą po zakończonych lekcjach. Uczestnikom zostaną zapewnione wszelkie materiały niezbędne do realizacji zajęć.

 

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w ww. zajęciach przyjmowane będą w sekretariacie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. Zgłoszenia należy składać na formularzach rekrutacyjnych, które dostępne są w sekretariacie ZGS w Domaszowicach oraz na stronie www.domaszowice.pl.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek będzie trwała od dnia 03.09.2012 r. do 21.09.2012 r.

 

DOCformularz rekrutacyjny - szkoła podstawowa.doc (119,00KB)

DOCformularz rekrutacyjny - gimnazjum.doc (116,00KB)

 

×

×

Przejdź do góry