Herb

Informacja Wójta Gminy Domaszowice

w dniu 31 sierpnia 2023 r. upływa termin składania wniosków przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.,

– Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

– odpowiednie oświadczenie o liczbie DJP koni za 2022 w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni,

– odpowiednie zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, kóz i owiec.

×

×

Przejdź do góry