Herb

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci w Woskowicach Górnych

 

O G Ł O S Z E NI E

 

     Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

 

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

Nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości  Woskowice Górne  obejmującej działkę numer 265/4 o powierzchni 1,9972 ha, km  1, księga    wieczysta numer KW OP1U00036401/7. 

Działka niezabudowana,położona w sąsiedztwie szkoły i gruntów rolnych, lokalizacja dość atrakcyjna. Dojazd dogodny z drogi asfaltowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woskowice Górne działka numer 265/4 oznaczona jest symbolem R– tereny  użytków rolnych.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

 

 Cena wywoławcza nieruchomości netto                 28 560,00 zł

 Wysokość wadium :                                                  2 856,00 zł

 Minimalne postąpienie :                                              300,00 zł

 

    Przetarg odbędzie się dnia  21 września 2012 r. o godzinie 14.00 w Sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 0011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 15 września 2012 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

   Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 370,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

                                                                           

                                                                                                           Wójt  Gminy

Domaszowice 2012-08-20                                                              Zenon Kotarski      

 

 

 

 

 

 

 

 

×

×

Przejdź do góry