Herb

Nabór do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

Logo asystentpng.png

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMASZOWICACH OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA -2024.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
  3. osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi tj. osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub inne równoważne ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program AOOzN realizowany będzie w okresie 01.01.2024-31.12.2024r.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach:

  • „Karty zgłoszenia do programu AOOzN”- zał. Nr 7 do Programu
  • klauzuli informacyjnej RODO – druki w załączeniu
  • „Karty zakresu czynności w ramach usług AOOzN” – zał. Nr 8 do Programu
  • uzasadnienia jakie usługi asystencji AOOzN pozwolą na aktywne uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w życiu społeczno - kulturalnym i w jaki sposób wpłyną na zaspokojenie potrzeb osoby niepełnosprawnej
  • należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

!!Zgłoszenia do Programu przyjmujemy do dnia 08 września 2023 roku!!

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Zgłoszenia należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.  

Szczegóły Programu są zawarte na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (również w załączniku). Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach  pod numerem telefonu 77 419 44 51 wew. 113

 Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

Załączniki:

DOCXZalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx (22,05KB)
DOCXZalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890.docx (26,64KB)
DOCXZalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx (36,77KB)
 

×

×

Przejdź do góry