Herb

SUSZA W ROLNICTWIE 2023

Uruchomiona została aplikacja „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ”, która jest podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350), które stanowią podstawę prawną do powoływania komisji do spraw oszacowania strat powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich informuję, że podstawowym obowiązkiem rolnika jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód w aplikacji „suszowej”, natomiast jeżeli rolnik chciałby, aby szacowania szkód dokonała komisja, wówczas powinien to zgłosić w terminie umożliwiającym oszacowanie szkód.

Komisje będą szacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Komisje z oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, będą sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły. Raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym komisja składa za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę i nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności producent rolny powinien zweryfikować wystąpienie zjawiska suszy w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej na stronie https://susza.iung.pulawy.pl/ na swoich gruntach, uwzględniając kategorie gleby i gatunek roślin uprawnych.

Następnie skorzystać z aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Jeżeli nie wpłynie wniosek do komisji o oszacowanie szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji – otrzyma protokół. Oszacowanie szkód przez komisję, bez złożenia wniosku w aplikacji nie pozwoli na wygenerowanie protokołu.

×

×

Przejdź do góry