Herb

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

                                                                                            Domaszowice, dnia 06.08.2012 r.

 

 

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y ch  d o  d z i e r ż a w y

 

      W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Domaszowice  NR XVI.111.2012  z dnia 28 czerwca 2012 roku.  W ó j t   G m i n y  wyznacza do dzierżawy :

 

 

Obręb Dziedzice

- działka numer 74/8 o pow. 0.21 ha,               -  Wysokość rocznego czynszu

   k.m. 1, KW OP1U/00036401/2                         dzierżawnego wynosi - 0,6093 q żyta                               

 

Obręb Nowa Wieś

- działka numer  5/3 o pow. 0.08 ha                -  Wysokość rocznego czynszu

   k.m. 1, KW 12013                                            dzierżawnego wynosi – zw.

                

Obręb Siemysłów

-  działka numer 396/19/część/                        -  Wysokość rocznego czynszu

    o pow. 0.46 ha k.m. 3,                                      dzierżawnego wynosi – zw

    KW   OP1U/00077388/3       

 

 

  W planie  zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 74/8 i 5/3 oznaczonae  s¹ syymbolem MM – tereny zabudowy mieszanej natomiast dzia³ka nr 396/19   oznaczona jest symbolem UPS – tereny us³ug sportu.

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach , I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

 

 Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectw Dziedzice,  Nowa Wieś i Siemysłów na okres 21 dni t.j. od dnia 06 sierpnia  2012 roku do 27.08.2012 roku oraz  umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl .

     Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                               Domaszowice

×

×

Przejdź do góry