Herb

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gręboszów

 

 O G Ł O S Z E NI E

 

     Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

 

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gręboszów  obejmującej działkę numer 45 o pow. 2.1100 ha  z karty mapy 1, księga    wieczysta numer OP1U/00078260/7. 

Nieruchomość stanowi grunt rolny o średniej przydatności rolniczej, dojazd dogodny z drogi asfatowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gręboszów teren oznaczony jest symbolem R – tereny użytków rolnych.  

Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

 

      Cena wywoławcza nieruchomości brutto                 31 616,00

      Wysokość wadium :                                                   3 162,00

      Minimalne postąpienie :                                                400,00

 

      Przetarg odbędzie się dnia  6 września 2012 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 0011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 31 sierpnia 2012 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

     Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 1 330,00 zł . W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

                                                                          

                                                                                                           Wójt  Gminy

Domaszowice 2012-08-06                                                             Zenon Kotarski

×

×

Przejdź do góry