Herb

RAPORT O STANIE GMINY za 2022 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Domaszowice za 2022 rok

1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023.poz.40 z późn. zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,

4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

6. Mieszkaniec Gminy Domaszowice, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.

7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Domaszowice za 2022 rok odbędzie się 30 czerwca 2023 r. (piątek) o godzinie 900 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2023 r. (czwartek), do godziny 15 30 w pok. nr 13 Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także w Biurze Rady Gminy Domaszowice (pok. nr 13).

 

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM GMINY za 2022 r..docx (19,27KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.35.2023 raport o stanie Gminy za 2022 r.pdf (1,92MB)

×

×

Przejdź do góry