Herb

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Siemysłowie

 

 O G Ł O S Z E NI E

 

     Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

 

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

nieruchomości zabudowanej budynkim gospodarczym o pow. użytkowej 68,00 m² położonej w miejscowości  Siemysłów   obejmującej działki numer 212/2 o pow. 0.3500 ha i 212/4 o pow. 0.4000 ha z karty mapy 2, księga    wieczysta numer OP1U/00078844/5. 

Nieruchomości stanowią jeden kompleks gruntu położony na obrzeżu wsi Siemysłów,

przy wyboistej drodze gruntowej utwardzonej częściowo kamieniem, w otoczeniu terenów rolnych w bliskości sieci energetycznej.

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siemysłów   działki numer 212/2 i 212/4 oznaczone są symbolem PPn- tereny działalności gospodarczej i RP – tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy.

Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

 

      Cena wywoławcza nieruchomości brutto                 22 695,00

      Wysokość wadium :                                                   2 270,00

      Minimalne postąpienie :                                                300,00

 

      Przetarg odbędzie się dnia  6 września 2012 r. o godzinie 14.30 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 0011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 31 sierpnia 2012 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

     Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 785,00 zł . W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

                                                                          

                                                                                                           Wójt  Gminy

Domaszowice 2012-08-06                                                             Zenon Kotarski      

 

 

×

×

Przejdź do góry