Herb

Inwestycje w Gminie Domaszowice

INWESTYCJE W GMINIE DOMASZOWICE

Obecnie na terenie gminy Domaszowice wykonywane są prace budowlane w 3 świetlicach wiejskich: w Polkowskiem, Gręboszowie i Nowej Wsi.

 

 

Polkowskie

W miesiącu maju br. w Polkowskiem rozpoczęła się rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach projektu wykonywane są prace budowlane, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna oraz zostanie zakupione niezbędne wyposażenie. Prace wykonuje konsorcjum PHU Delta - Krzysztof Brzózka z Kluczborka. Wartość zadania – 580 072,11 zł, w tym dofinansowanie - 374 219 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik br.

świetlica Polkowskie (1).jpeg

świetlica Polkowskie (2).jpeg

świetlica Polkowskie (3).jpeg

świetlica Polkowskie (4).jpeg

świetlica Polkowskie (5).jpeg

świetlica Polkowskie (6).jpeg

świetlica Polkowskie (7).jpeg

świetlica Polkowskie (8).jpeg

Gręboszów

Od czerwca realizowany jest projekt pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Gręboszowie”. Zadanie jest realizowane w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych  strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013. W ramach zadania wykonywane są następujące prace: termomodernizacja dachu, wymiana drzwi, remont podłóg i ścian, instalacje sanitarne i elektryczne oraz roboty malarskie. Remont przeprowadza firma Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Sp. z o.o. z Kluczborka. Wartość zadania – 50 893,38 zł, w tym dofinansowanie 25 000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2012 r.

świetlica Gręboszów.jpeg

Nowa Wieś

Prace remontowe wykonywane są także w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Remont rozpoczął się w czerwcu br. i w jego zakres wchodzą następujące prace: odnowienie elewacji zewnętrznej, malowanie wewnątrz świetlicy, wymiana drzwi zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Prace wykonywane są metodą gospodarczą i potrwają do sierpnia.

świetlica Nowa Wieś.jpeg

 

 

PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gmina Domaszowice zrealizowała projekt pn.: „Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach”, który był współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B. W ramach projektu przy istniejącym podeście wejściowym w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach została wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe pod pochylnię, wykonanie pochylni wraz z dojściem, przebudowę podestu wejściowego oraz przebudowę zadaszenia nad podestem. Powstały podjazd pozwolił na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie wykonała firma Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Sp. z o.o. z Kluczborka. Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 23 187,86 zł, w tym dofinansowanie z PFRON – 11 593,93 zł.

podjazd dla osób niepełnosprawnych.jpeg

×

×

Przejdź do góry