Herb

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej w Strzelcach

FE_POWER_wersja_kolor.jpeg

Gmina Domaszowice                                                              Domaszowice, dnia 17.02.2023 r.

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 130 000 zł.

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia (nazwa + parametry techniczne): Budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej w Strzelcach.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

• szerokość płaszczyzny ruchu pochylni (podjazdu): 1,53 m z krawężnikami wys. 7 cm,

• nachylenie podjazdu pochylni 7,5%,

• różnica poziomów do pokonania 64 cm,

• podjazd na początku i na końcu posiada wymaganą płaszczyzną ruchu dł. 150 cm oraz pole

ostrzegawcze w nawierzchni szer. 30 cm odsunięte od krawędzi pochylni,

• podjazd wyposaża się̨ w balustradę̨ ciągłą, nieprzerwaną, z poręczami na wys. 90cm i 75cm,

• odległość́ miedzy poręczami wynosi 120 cm i 110 cm,

• schody wejściowe ze względu na stan techniczny oraz brak odpowiednich parametrów

zostaną̨ wykonane jako nowe o wysokości 16 cm i szerokości 35 cm.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu realizacji zadania (zmniejszenie lub zwiększenie zakresu) w zależności od wartości złożonych ofert oraz posiadanych środków w budżecie. Zaleca się wizję lokalną przed złożeniem oferty, aby zapoznać się z przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 28.04.2023 r.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres: gospodarka.komunalna@domaszowice.pl

Termin złożenia oferty: 27.02.2023 r. do godz. 12.00

Warunki płatności: przelew 21 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Janusz

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w ofercie należy podać oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 

Wójt Gminy Domaszowice

/ - / Urszula Medyk

PDFOpis techniczny.pdf (66,73KB)

PDFRYS. 1 - RZUT POCHYLNI ELEWACJA FRONTOWA.pdf (142,17KB)

PDFRYS. 1PZ - PLAN SYTUACYJNY.pdf (14,05MB)

PDFRYS. 2 - PRZEKRÓJ A-A B-B.pdf (203,22KB)

PDFZgoda na wykonanie podjazdu - Strzelce.pdf (664,28KB)

DOCXRODO.docx (30,96KB)

 

×

×

Przejdź do góry