Herb

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

1.png

Gmina Domaszowice  zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy zwanego dalej „Funduszem’’ na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Na podstawie tej umowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach będzie realizował  resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 56 610,00 zł, wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 56 610,00 zł. Okres realizacji Programu od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Celem Programu jest realizowanie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, zwiększenie szans tych osób na prowadzenie bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia poprzez pomoc w podejmowaniu codziennych aktywności. 

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalno-sportowe /rozrywkowe /społeczne),
  • zakupach, (z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji),
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami
  • korzystaniu z dóbr kultury i rekreacji (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
  • doraźnej, okazjonalnej pomocy w domu , jeśli spełnia cele określone programem.

OPS w Domaszowicach zaplanował wsparcie dla opiekunów 1 dziecka niepełnosprawnego, 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub innego równoważnego, 1 osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Rekrutacja adresatów do Programu trwa do 28.02.2023 r.

Usługi asystencji osobistej są przyznawane na podstawie karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Domaszowicach tel. 77 410 82 50

2023 PLAKAT AOON.jpeg

Pliki do pobrania:

×

×

Przejdź do góry