Herb

Uwaga kolejna zmiana rozporządzenia z dnia 15 grudnia!!! Informacja o wysoce zjadliwiej grypie ptaków (HPAI) na terenie powiatów: namysłowskiego...

PDFROZPORZĄDZENIE NR 0510.P.20..022 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków HPAI na terenie powiatów namysłowskiego kluczborskiego i opolskiego.pdf (2,00MB)

Link do rozporządzenia: https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2022/3492/

PDFROZPORZĄDZENIE NR 0510.P.21.2022 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków HPAI na terenie powiatów namysłowskiego...pdf (1,99MB)

Link do rozporządzenia: https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2022/3531/

PDFzmiana rozporządzenia z dnia 08.12.2022 akt-77.pdf (1,98MB)

Link do rozporządzenia: https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2022/3698/


UWAGA HODOWCY DROBIU

OBSZAR ZAGROŻONY 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. 2007 r. Nr 239, poz. 1752) obowiązuje

NAKAZ

 • niezwłocznego oczyszczania i odkażania środków transportu wjeżdżających i wyjeżdżających do i z gospodarstw utrzymujących drób, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia, w szczególności paszy a także ściółki oraz nawozów naturalnych,
 • stosowania środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstw utrzymujących drób w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodząc
 • niezwłocznego informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanych w gospodarstwie;

ZAKAZ

 • przemieszczania z i do gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu oraz innych ptaków bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a takżeich zwłok i jaj - bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie
 • przemieszczania z gospodarstw utrzymujących drób ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie ;
 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki
 • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 r., poz.768) obowiązuje

NAKAZ

 • zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie przypomina, że naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, wymierzaną (w zależności od rodzaju naruszenia) w granicach kwotowych określonych w art. 85aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 306 z późn. zm.) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, stanowi jeden z podstawowych obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej.

Stosownie do art. 19 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do:

 • przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, w tym pomieszczeń lub urządzeń, o których mowa w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), ośrodków w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, instalacji, urządzeń lub środków transportu;
 • kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt, i w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b;
 • pobierania nieodpłatnie próbek do badań:
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli;
 • żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych w zakresie, o którym mowa w pkt 4.

UWAGA: Udaremnianie lub utrudnianie działalności organów Inspekcji lub osób, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 37 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej)


UWAGA HODOWCY DROBIU!

OBSZAR ZAPOWIETRZONY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. 2007 r. Nr 239, poz. 1752) obowiązuje

NAKAZ

 • utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w  gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
 • niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów, pasz a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz usuwanie zwłok drobiu i innych ptaków
 • niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających do gospodarstw utrzymujących drób lub z nich wyjeżdżających, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, paszy a także ściółki oraz nawozów naturalnych,
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstwa utrzymujących drób w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodząc
 • niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanych w gospodarstwie;

ZAKAZ

 • przemieszczania z i do gospodarstwa utrzymujących drób drobiu oraz innych ptaków bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, zwłok, a także jaj oraz mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni - bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie
 • przemieszczania z gospodarstw utrzymujących drób ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie,
 • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 r., poz.722) nadal obowiązuje

NAKAZ

 • zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie przypomina, że naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, wymierzaną (w zależności od rodzaju naruszenia) w granicach kwotowych określonych w art. 85aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, stanowi jeden z podstawowych obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej.

Stosownie do art. 19 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do:

 1. przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, w tym pomieszczeń lub urządzeń, o których mowa w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), ośrodków w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, instalacji, urządzeń lub środków transportu;
 2. kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt, i w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b;
 3. pobierania nieodpłatnie próbek do badań:
 • od zwierząt utrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub transportowanych,
 • produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub transportowanych;

       4. żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli;

       5. żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych w zakresie, o którym mowa w pkt 4.

UWAGA: Udaremnianie lub utrudnianie działalności organów Inspekcji lub osób, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 37 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej)


Szczegółowe informacje  z serwisu internetowego Głównego Inspektoratu Weterynarii  poniżej:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-stwierdzenia-pierwszego-ogniska-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-HPAI-u-drobiu-w-sezonie-jesienno-zimowym/idn:2173

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-grypie-ptakow

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

 

O grypie ptaków

Grypa ptaków (AI - Avian influenza), d. pomór drobiu (FP - Fowl plaque), należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%.

Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A. (czynnik etiologiczny: wirus z rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus).

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

 • kałem
 • wydzieliną z oczu
 • wydzieliną z dróg oddechowych
 • wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany:

 •  kury i indyki - duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby;
 • kaczki i gęsi - wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu;
 • perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy - wrażliwość podobna jak u kur i indyków;
 • strusie - u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki;
 • ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające - wirusy AI izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Drogi zakażenia

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Zagrożenie dla ludzi

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.

Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

uwaga-hpai.jpeg

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

Telefon: +48 77 410 13 15

×

×

Przejdź do góry