Herb

Z sesji Rady Gminy

Dnia 28 czerwca 2012 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Domaszowice. Na sesji informacje z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy. Radni wysłuchali także informacji nt. działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Domaszowice. Zostało rozpatrzone sprawozdanie finansowe Gminy Domaszowice za 2011 rok i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2011 rok. Radni zapoznali się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2011 rok. Została przedstawiona treść uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2011 rok oraz opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Podjęto uchwały w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2011 rok,

- udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2011 rok,

- udzielenia pożyczki,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2012 rok,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

- zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Domaszowice za 2011 rok,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice,

- zawarcia porozumienia o współpracy z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla terenu Gminy Domaszowice.

Wszystkie podjęte uchwały są dostępne na stronie internetowej: www.bip.domaszowice.pl.

×

×

Przejdź do góry