Herb

Coroczny obowiązek przeprowadzania kontroli źródeł ogrzewania

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692 z późn. zm.), Wójt Gminy Domaszowice informuje o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.).            
Ponadto informuję, że obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży  na  właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec do CEEB podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).  Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Zgodnie z art. 62  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku. 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał komunikat w sprawie zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

 Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów ! 

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Zgodnie z nim, w okresach użytkowania paleniska, należy czyścić zarówno przewody dymowe jak i spalinowe.

Czynności czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, a w domach jednorodzinnych mogą to robić sami właściciele.

Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną. Natomiast zdecydowanie bardziej surową karą może być pożar lub zatrucie. Poza tym należy pamiętać, iż osoba, która ubezpieczyła swój dom na przykład od pożaru, a nie może udowodnić, że regularnie dokonywała przeglądów kominiarskich i właściwie czyściła przewody kominowe, może pozbawić się szansy na otrzymanie odszkodowania za poniesione straty.

Wójt Gminy Domaszowice

         /-/ Urszula Medyk

×

×

Przejdź do góry