Herb

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Woskowice Górne

                    

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.51.2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. W ó j t   G m i n y   wyznacza do sprzedaży:w trybie przetargowym nieruchomość niazabudowaną obejmującą działkę numer 265/4 o pow. 1,9972 ha  położoną w obrębie Woskowice Górne, km 1 , KW OP1U00036401/7.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Górne teren oznaczony jest symbolem R - tereny  użytków rolnych.

 Cena nieruchomości:  28 560,00 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie  Greboszów  na okres 6 tygodni  tj. od dnia  05 lipca 2012. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 16 siepnia 2012 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Domaszowice pok. nr 10.

 

                        Wójt Gminy

                          Zenon Kotarski

×

×

Przejdź do góry