Herb

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Gręboszowie

 

                                                                                               Domaszowice 2012-07-05

 

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y ch  d o  d z i e r ż a w y

 

 

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.50.2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.  W ó j t   G m i n y wyznacza do dzierżawy :

część działki numer 157/11o pow. 0.1500 ha z karty mapy 1,

KW  OP1U/00017399/5 w obrębie Gręboszów.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gręboszów  teren oznaczony jest symbolem M-U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.

 Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi     -   0,5310 q żyta

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Gręboszów na okres 21 dni t.j. od dnia 05 lipca 2012 do 26 lipca 2012 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. nr 10.

                                                                      

 

                                                                     Wójt Gminy

                                                                    Domaszowice

×

×

Przejdź do góry