Herb

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ A JEŻELI LECZYĆ TO POPRZEZ REHABILITACJĘ KRUS

Drodzy rolnicy,

W trosce o Wasze zdrowie oraz dobrostan w Nowym Roku 2022 pragniemy przypomnieć o stale obowiązującej prawdzie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Apelujemy !

Aby kolejny rok pracy w gospodarstwach mógł upłynąć bezpiecznie, przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa, a także nie powierzajcie prac zabronionych dzieciom do 16 roku życia.

Obsługa maszyn i urządzeń, zwierząt, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, przenoszenie ciężkich przedmiotów czy wykonywanie czynności na wysokości niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia i życia rolników i osób trzecich. Można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i identyfikując zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Mniej tych niepożądanych zdarzeń to również mniej osobistych, społecznych i finansowych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

W tak trudnym czasie, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, gdy nasze kontakty z ludźmi i światem uległy znaczącemu ograniczeniu KRUS zachęca, by wolny czas poświęcić na poszerzenie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych i zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Zapraszamy do wykonania w gospodarstwie tzw. list kontrolnych, a także do skorzystania z bogatej oferty publikacji, dostępnych na stronie internetowej Kasy. W materiałach edukacyjnych omówione zostały zasady bezpieczniej pracy oraz sposoby minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadku podczas pracy rolniczej oraz chorób zawodowych.

A JEŻELI WASZ STAN ZDROWIA WYMAGA REHABILITACJI,

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY LECZNICZEJ

W CENTRACH  REHABILITACJI  ROLNIKÓW  KRUS.

Obecnie wszystkie Centra Rehabilitacji KRUS prowadzą swoją działalność, zachowując obowiązujące wytyczne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego. Ogólne zasady kierowania pacjentów na rehabilitację nie uległy zmianie. Jednakże, w związku z panującym stanem epidemii, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zleconego przez CRR, do którego kierowany jest pacjent,  wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed wyjazdem. Wykonanie testu jest bezpłatne.

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:

 • Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracyw gospodarstwie rolnym oraz rolnicy uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokująjejodzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji
 • Dzieci rolników, jeśli przynajmniejjeden zrodzicówjest uprawniony do świadczeń KRUS. W ubiegłym roku rehabilitacja dzieci została odwołana z uwagi na panującą pandemię.

Aby skorzystać z rehabilitacji należy spełniać jeden z warunków:

 • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 • podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
 • mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawą skierowania na turnus jest:

 • wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta lub
 • prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\komisji lekarskiej KRUS o przyznanym przedłużonym zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy powyżej 180 dni albo okresowej renty rolniczej.

Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby przebywające na rencie stałej.

Osoba skierowana otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i realizowana w warunkach stacjonarnych.

Wniosek złożony przez rolnika w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach rehabilitacji leczniczej zlokalizowanych na terenie całej Polski: Jedlcu, Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu i Świnoujściu.

W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo  prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

W  Świnoujściu istnieje możliwość skorzystania z zabiegów leczących łuszczycę stawową, łuszczycę skóry oraz bielactwo. Warunkiem skorzystania z zabiegów jest posiadanie w dniu przyjazdu Karty zleceń naświetlania wystawionej przez specjalistę dermatologa.

Ponadto KRUS uruchomił nowy profil rehabilitacji dla ubezpieczonych po przebytej chorobie COVID-19, prowadzony w dwóch centrach leczniczych:

 1. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu
 2. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie

Program leczenia przewiduje:

 • zabiegi rehabilitacyjne, prowadzone zgodnie ze standardami rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, m.in. treningi wydolnościowe, treningi stacyjne, ćwiczenia oddechowe, zabiegi z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, itp. ,
 • zapewnienie programu przeciwstresowego, jako wsparcie zdrowia psychicznego po przebytej chorobie (na skutek sytuacji stresowych, lękowych, depresyjnych, powstałych m.in. w związku z brakiem możliwości wzięcia pełnego oddechu, lęku o życie, itp.)

Celem rehabilitacji pocovidowej jest:

 • zmniejszenie objawów chorobowych,
 • poprawa wydolności wysiłkowej i sprawności fizycznej,
 • złagodzenie lęku i depresji po przebytej chorobie,
 • poprawa jakości życia,
 • edukacja pacjenta w zakresie m.in. zwiększenia wiedzy na temat optymalnego postępowania z chorobą, rozpoznawania symptomów zaostrzenia stanu chorobowego.

Podczas trwającego 21 dni turnusu pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.

 

Opracowanie:

- materiały opracowane przez KRUS

- Ewelina Jaskuła

  Główny Specjalista

  Samodzielnego Referatu Prewencji,

  Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

  OR KRUS w Opolu

 

Serdecznie zachęcam do składania wniosków o rehabilitację do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu lub najbliższej Placówki Terenowej. Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów w Centrach Rehabilitacji Rolników w całej Polsce, a realizacja programu medycznego zapewni szybszy powrót do zdrowia.

           

Lech Waloszczyk

Dyrektor

OR KRUS w Opolu

×

×

Przejdź do góry