Herb

Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

W dniu 30 grudnia 2021 r. Pani Katarzyna Rozdolska nauczyciel wychowania przedszkolnego z Publicznego Przedszkola  w Domaszowicach  w obecności Wójta Gminy Domaszowice Urszuli Medyk, Sekretarza Gminy Anny Bodzioch, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach Alicji Lew oraz pracowników Urzędu Gminy Domaszowice złożyła uroczyste ślubowanie.

Po ślubowaniu, Wójt Gminy Domaszowice  Urszula Medyk dokonała wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Warunkiem nadania stopnia  awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego jest – prócz posiadania odpowiednich kwalifikacji i wcześniej uzyskanego stopnia nauczyciela kontraktowego   odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego  z okresu stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją  egzaminacyjną
(w naszym przypadku powołaną przez Wójta Gminy).

W skład komisji wchodzą:

  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę/przedszkole, jako jej przewodniczący;
  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  • dyrektor przedszkola;
  • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  • na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel związku zawodowego.

Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy, Sekretarz Gminy  oraz Dyrektor przedszkola złożyły serdeczne gratulacje Pani Katarzynie, która właśnie pogłębiła swoje kwalifikacje. Życzyły radości i  satysfakcji płynącej z pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz kolejnych sukcesów  zawodowych, gdyż  zawód nauczyciela polega na ciągłym rozwoju, podnoszeniu swoich kompetencji i wcielaniu zdobytej wiedzy w życie.

Na zdjęciu znajdują się od lewej strony Sekretarz Gminy Domaszowice, pracownik Urzędu Gminy Domaszowice, Wójt Gminy Domaszowice, nauczyciel wychowania przedszkolnego z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

Na zdjęciu znajdują się od lewej strony pracownik Urzędu Gminy Domaszowice, Sekretarz Gminy Domaszowice  wręcza kwiaty  nauczycielowi wychowania przedszkolnego z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, w obecności Wójta Gminy Domaszowice, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach.

Wójt Gminy Domaszowice wręcza akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi wychowania przedszkolnego z Publicznego przedszkola w Domaszowicach.

×

×

Przejdź do góry