Herb

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

   Sekretarz Gminy

            Wymiar czasu pracy : pełny etat

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 7. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 8. bardzo dobra znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy oraz Instrukcji kancelaryjnej.

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. ukończone podyplomowe studia z zakresu zarządzania lub administracji,
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. odporność na stres,
 5. zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
 6. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.

 

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 1. W zakresie sprawowania funkcji kierowniczej i organizowania pracy Urzędu:
  1. prawidłowa organizacja pracy, a w szczególności przestrzeganie przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy, prawidłowe i sprawne załatwianie spraw obywateli oraz ich skarg i wniosków,
  2. przygotowywanie dokumentów z zakresu organizacji Urzędu (statut, regulaminy, zarządzenia) oraz zmian tych dokumentów,
  3. przygotowanie dla potrzeb Rady Gminy i jej organów informacji, projektów uchwał oraz opracowywanie zarządzeń Wójta Gminy właściwych dla stanowiska pracy,
  4. uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i jej Komisjach,
  5. nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem interpelacji, wniosków radnych,
  6. bezpośredni nadzór nad kierowcą autobusu szkolnego i opiekunem dzieci,
  7. organizowanie pracy i nadzór nad pracą praktykantów  i stażystów,
  8. współpraca z sołectwami, współorganizowanie zebrań wiejskich oraz organizowanie pracy i nadzór nad opiekunami poszczególnych sołectw,
  9. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych oraz zarządzania kryzysowego,
  10. współpraca z sąsiednimi gminami,
  11. współdziałanie z organami kontroli państwowej oraz organami ścigania.
 2. W zakresie nadzoru, kontroli i instruktażu:
  1. nadzorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych skierowanych do Wójta przez organy kontroli zewnętrznej,
  2. sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego na wszystkich stanowiskach pracy,
  3. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  4. przeprowadzanie bieżących kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy w ramach kontroli zarządczej,
  5. kontrola pomieszczeń biurowych w zakresie zabezpieczenia dokumentów, pieczęci, druków i komputerów,
  6. współdziałanie w organizacji szkoleń pracowników Urzędu,
  7. udzielanie pracownikom instruktażu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania Urzędu, trybu załatwiania spraw obywateli oraz współdziałania z Radą Gminy  w zakresie wykonywania jej zadań.
 3. W zakresie oświaty:
 1. prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela,
 2. nadzór nad placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie gminy, a w szczególności nad zapewnieniem odpowiednich warunków działania placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki i wychowania; nad wykonywaniem remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; nad organizacją obsługi administracyjnej i finansowej; nad wyposażeniem placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i programów wychowawczych,
 3. nadzór nad realizacją zadania dotyczącego rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty,
 4. koordynacja działań związanych z ustalaniem sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich uchwał Rady Gminy,
 5. koordynacja działań związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół,
 6. współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi organami lub organizacjami zajmującymi się sprawami oświaty,
 7. występowanie z wnioskami do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych oraz do organów nadzoru pedagogicznego w sprawach dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych,
 8. nadzór nad organizowaniem konkursów na stanowisko dyrektora placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy,
 9. przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał Rady Gminy w sprawach utworzenia lub likwidacji placówek oświatowych na terenie gminy i zasięganie opinii właściwych organów w tych sprawach,
 10. prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych znajdujących się na terenie gminy i wydawanie zaświadczeń o wpisie,
 11. inne sprawy dotyczące zagadnień związanych z oświatą.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca na pełny etat,

2)      praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku,

3)      wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

4)      wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca,

5)      praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6)      kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7.      Dodatkowe informacje:

 1. Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w miesiącu maju 2012 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %,
 2. Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1,
 3. Sekretarz Gminy nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na Sekretarza Gminy”  w terminie do 15 czerwca 2012 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Anna Bodzioch – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50, wew. 111 (inf. merytoryczne oraz formalne związane z dokumentacją konkursową).

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

                                                                              Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

                                                                                             

Domaszowice, 04.06.2012  r.

 

 

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 oferty, z czego 1 oferta spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Osoby, które zakwalifikowały się na rozmowę kwalifikacyjną:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Alicja Piasecka

Wołczyn

 

Domaszowice, 2012.06.21

 

 

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

 

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko Sekretarz Gminy odbędzie się 25.06.2012 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali narad  Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Ewelina Moniuszko-Czuczwara

 

PDFProtokół - Sekretarz.pdf (57,02KB)

PDFInformacja.pdf (30,26KB)

 

×

×

Przejdź do góry