Herb

UWAGA ! PILNE UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW - Granty PPGR wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 


UWAGA ! PILNE UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW - GRANTY PPGR

Do 10 grudnia 2021 r. należy dostarczyć dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PGR oraz pokrewieństwa!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z zapisem § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, który brzmi „Grantobiorca zobowiązany jest do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności. W szczególności, do zweryfikowania, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. Grantobiorca w celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu może korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych znajdujących się w jego zasobach, lub na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie” Gmina została zobligowana do weryfikacji danych zamieszczonych w złożonych przez Państwa oświadczeniach dot. w/w konkursu pod względem potwierdzenia faktu zatrudnienia w PPGR, potwierdzenia zamieszkania gminy PPGR oraz potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się z prośbą o dostarczenie dokumentów:

1. potwierdzających pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z której wynika pokrewieństwo w linii prostej. Takimi dokumentami mogą być: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu oraz inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo

2. potwierdzających fakt zatrudnienia w dawnym PGR (dotyczy to osób, które jeszcze nie złożyły tej dokumentacji). Takimi dokumentami mogą być: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS oraz inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR

Prosimy o podpisanie, których uczniów dotyczy dokumentacja!

Niezłożenie bądź złożenie niekompletnej dokumentacji (zgodnie z wykazem dokumentów wymienionych powyżej) spowoduje odrzucenie składanych wniosków/oświadczeń.

W/w dokumenty prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pok. 1 (sekretariat) do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:30.


W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Domaszowice zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Wnioski o udział w projekcie wraz z załącznikami można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice (pok. nr 1) w terminie do 27 października 2021 r. (środa) w godzinach 7:30-15:30.

Wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych (zał. 1 i 2 do oświadczenia) – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  • Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność wraz ze zgodą na przetwarzanie danych (zał. 1 i 2 do oświadczenia) – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  • Kopia świadectwa pracy potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR.

Zgodnie z regulaminem konkursu Granty PGR aby otrzymać komputer/ laptop dziecko musi spełniać następujące warunki:

  • dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (zgodnie z poniższym wykazem),
  • dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny),
  • dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Informacje ma temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pod numerem telefonu: 77 4108 250

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w regulaminie konkursu wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa mogą skutkować koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Więcej informacji na stronie gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr

PDFDOT.PGR01__Oswiadczenie dla rodzicaopiekuna prawnego ktore bedzie podstawa do umozliwienia zlozenia (1).pdf (113,78KB)
PDFDOT.PGR02__Oswiadczenie ucznia szkoly sredniej ktory osiagnal pelnoletnosc ktore bedzie podstawa do.pdf (114,53KB)
 

×

×

Przejdź do góry