Herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Domaszowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Domaszowice, dnia 13 października 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice, sporządzonego na podstawie Uchwały nr XVIII.148.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 października 2021 roku do 23 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, 46 – 146 Domaszowice, ul. Główna 26, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice na stronie internetowej https://bip.domaszowice.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”. Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Domaszowice.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, 46 – 146 Domaszowice, ul. Główna 24, w sali narad, o godzinie 14.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Domaszowice w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice lub w formie poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „uwaga do Studium”, na adres: ug@domaszowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2021 roku. Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), której uwaga dotyczy.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

 

Uwagi, w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 14 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice.
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium”, na adres: ug@domaszowice.pl
  3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres składającego uwagę, a także przedmiot uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Domaszowice.

 

Jednocześnie informuję, że klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotową sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/1518/960/ochrona-danych-osobowych-rodo.html oraz w Urzędzie Gminy Domaszowice. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Domaszowice, z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46 – 146 Domaszowice, tel. 77 410 82 50, reprezentowana przez Wójta Gminy Domaszowice.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, to jest w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 z późn. zm.). Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do ich przenoszenia lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdują się pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/1518/960/ochrona-danych-osobowych-rodo.html

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umieszczona została pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/2006/1026/zagospodarowanie-przestrzenne.html

 

Wójt Gminy Domaszowice

×

×

Przejdź do góry