Herb

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Różni podróżni – obsługa bez barier” dla pracowników sektora transportu zbiorowego

Szanowni Państwo,

wiemy, jak ważna jest możliwość skorzystania z transportu zbiorowego przez wszystkich pasażerów, w tym osób o szczególnych potrzebach, wynikających np. z niepełnosprawności lub wieku. Możliwość ta ma istotny wpływ na wyrównywanie szans osób  o takich potrzebach na uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym, a tym samym stanowi ważny element ich równouprawnienia.

Dostępność transportu zbiorowego zależy nie tylko od spełniania przez tabor i infrastrukturę wymogów wynikających z zasad uniwersalnego projektowania, ale również od właściwego przygotowania pracowników tego sektora do obsługi podróżnych o szczególnych potrzebach. W związku z tym PFRON w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego uruchomił szkolenia „Różni podróżni – obsługa bez barier”, finansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas szkolenia z jednej strony proponujemy uczestnikom spojrzenie oczami osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami na bariery mogące występować w czasie podróży transportem zbiorowym. Z drugiej strony wskazujemy praktyczne rozwiązania i zasady komunikowania się i udzielania pomocy takim osobom, a więc oferujemy nabycie praktycznych umiejętności. Szkolenia są prowadzone w formule warsztatowej, w małych grupach i uzyskały wysoką ocenę pracowników przedsiębiorstw transportowych biorących udział w ich pilotażu.

Zarówno PFRON jak i realizator szkoleń firma PIR sp. z o.o. służymy radą, pomocą i odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z uczestnictwem.

Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do kontaktu i do zgłaszania się do udziału w szkoleniach (maile i telefony  znajdują się na końcu informacji).

 

Z poważaniem,

Dorota Habich

Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Programowych

 

Informacja o szkoleniach i sposobie rekrutacji

Od 12 kwietnia 2021 r. trwa rekrutacja na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier” dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego oraz organizatorów transportu zbiorowego.

Odbiorcy szkolenia

Do udziału w szkoleniu „Różni podróżni – obsługa bez barier” zapraszamy zarówno pracowników, którzy w swojej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi, czyli np. kierowców, motorniczych, sprzedawców biletów, członków drużyn konduktorskich, jak i pracowników działów zajmujących się kapitałem ludzkim, trenerów wewnętrznych oraz kadrę zarządzającą i przedstawicieli związków zawodowych przedsiębiorstw i organizatorów transportu zbiorowego.

Jak wygląda szkolenie dla pracowników

Szkolenie dla pracowników, którzy w swojej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi obejmuje 2 dni szkoleniowe, przy czym pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia jest około miesięczna przerwa.

Szkolenie ma charakter praktyczny -  warsztatowy,  jest nastawione na wzrost wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie udzielania pomocy i przekazywania informacji oraz komunikowania się z różnorodnymi klientami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami. 

Jak wygląda szkolenie dla kadry zarządzającej

Szkolenie dla kadry zarządzającej trwa 4 godziny zegarowe. Jego celem jest zaprezentowanie i zachęcenie do stosowania proponowanych przez PFRON standardów obsługi różnorodnych klientów, co w efekcie  ma spowodować wzrost marki przedsiębiorstw transportu zbiorowego jako tych, w których kwestia dostępności usług nie jest traktowana jako dodatkowy koszt, ale jako element wpływający na ich większą konkurencyjność.

Warunki uczestnictwa

Zgłaszając się do udziału w szkoleniu należy pamiętać, że wniosek powinien dotyczyć zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników, którzy w swojej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi. Chodzi o to, aby w przedsiębiorstwie, czy u organizatora transportu zbiorowego przeszkolone zostały obie wymienione grupy pracowników.

Każda grupa szkoleniowa będzie liczyła 10 uczestników. Szkolenia będą realizowane w trybie stacjonarnym i będą organizowane na terenie wszystkich województw w miastach wojewódzkich i powiatowych, w zależności od tego, skąd będą pochodzić uczestnicy.

Co do zasady zarówno kadra zarządzająca, jak i pracownicy przedsiębiorstw transportu zbiorowego biorą udział w szkoleniach nieodpłatnie w ramach tzw. pomocy de minimis albo w związku z rekompensatą z tytułu świadczenia usług publicznych. Niemniej jednak z uwagi na to, że przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu zbiorowego są podmiotami gospodarczymi, może zdarzyć się, że na skutek przekroczenia dopuszczalnego prawem limitu pomocy de minimis albo braku odpowiedniej umowy zawartej na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., uprawniającej do skorzystania z rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, będą one korzystać z tzw. pomocy publicznej na szkolenia. W takiej sytuacji udział każdego pracownika będzie musiał być dofinansowany przez pracodawcę w wysokości od 30% do 50% kosztów szkolenia.

Rekrutacja  jest otwarta

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania 4 980 dostępnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowe zasady wnioskowania o udział w projekcie w ramach każdej z wyżej wspomnianych rodzajów pomocy opisane są w Regulaminie szkoleń, dostępnym na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/regulamin-szkolen/

Znajdują się w nim także informacje nt. stanowisk, które objęte są szkoleniem oraz programy szkoleń.

Dokumenty, które należy przygotować, aby zgłosić się na szkolenie można pobrać na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/

Instrukcje wypełniania formularzy wraz z wzorcowo wypełnionymi dokumentami dostępne są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/instrukcje-wypelniania-dokumentow-i-wzorcowo-wypelnione-dokumenty/

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Pracownicy zespołu projektowego w PFRON udzielają informacji i wskazówek dotyczących prawidłowego przygotowania niezbędnych dokumentów.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu pn. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego (UTK) i Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) . Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Realizatorem szkoleń na zlecenie PFRON jest Polski Instytut Rozwoju (PIR) sp. z o.o. https://szkoleniapfron.pl/

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku pytań dotyczących szkolenia proszę o kontakt z panią Adrianą Niedoszewską (kierowniczką projektu) pod numerem telefonu: 22 505 57 84 lub adresem email: i z panem Pawłem Kocielą (kierownikiem ds. szkoleń w PIR sp. z o.o.) pod numerami telefonów: kom: 576 838 136, 22 350 00 86 lub adresem email:

×

×

Przejdź do góry