Herb

IX Edycja konkursu "Stroik Wielkanocny"

Ogłoszenie o konkursie Stroik Wielkanocny.png

REGULAMIN
IX EDYCJI KONKURSU

pt.  „STROIK WIELKANOCNY 2021”

Organizator Konkursu

Wójt Gminy Domaszowice,

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

 

Miejsce Konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

I. Cel Konkurs.

1. Kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze ludowej.

2. Popularyzacja obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami Wielkanocnymi.

3. Pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu i uzyskanie związku kultury ludowej z kulturą narodową.

II. Zasięg Konkursu.

1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Domaszowice.

III. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli z terenu gminy Domaszowice, którzy w terminie przewidzianym w regulaminie dostarczą prace do oceny konkursowej i wypełnią kartę zgłoszenia.

 IV. Informacje dotyczące oceny prac konkursowych:

1. Konkurs przewiduje podział na grupy wiekowe:

1) dzieci w wieku przedszkolnym,

2) dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej,

3) dzieci i młodzież z klas V – VIII szkoły podstawowej,

4) dorośli.

2. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany grup wiekowych w zależności od liczby zgłoszonych prac w poszczególnych kategoriach.

4. Za najlepsze prace konkursowe w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe: 

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe:

za zdobycie I nagrody  w kwocie od 80 zł. do 90 zł.

za zdobycie II nagrody  w kwocie od 70 zł. do 80 zł.

za zdobycie III  nagrody  w kwocie od 60 zł. do 70 zł.

5. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

6. Komisja konkursowa posiada prawo zmiany wysokości nagród i ich podziału.

V. Prace Konkursowe.

1. Ocenie przez Komisję Konkursową, podlegać będą głównie takie elementy, jak;

1) zgodność z tematem - nawiązanie do tradycji,

2) technika – wykonanie ręczne,

3) materiał -  użycie materiałów naturalnych,

4) kompozycja,

5) bryła,

6) dobór barw,

7) staranność i dokładność wykonania,

8) walory estetyczne.

2. Do prac dostarczonym organizatorom powinna być dołączona wypełniona karta zgłoszenia, zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu ( do odbioru w GBP).

3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu.

VI. Przebieg Konkursu.

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 1 marca 2021 r.

2. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach do dnia 17 marca   2021 r.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i  wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 25  marca  2021 r. o godzinie 10 ºº w  Sali  Narad  Urzędu Gminy w Domaszowicach  .

4. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00, tel.  77 410 82 50 w. 114.

VII. Prawa organizatorów.

 1. Na czas trwania konkursu prace pozostaną w dyspozycji organizatorów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów  i uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych.

3. Prace powinny zostać odebrane przez autorów  w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2021 r. Po tym czasie stają się własnością Urzędu Gminy.

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnej zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.

×

×

Przejdź do góry