Herb

Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.21, ust. 1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199,  poz.1277) oraz uchwały Nr  XIV.96.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia  29 marca 2012 roku, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice  i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń opisanych w studium.

 

Z niezbędną dokumentacją tj. :

- Uchwałą Nr XIV.96.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2012 roku
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice,

- z dokumentami, o których mowa w art. 21, ust. 2, pkt. 23, lit. c i d w/w ustawy:

  • Opracowaniem ekofizjograficznym
  • Programem Ochrony Środowiska
  • Planem Gospodarki Odpadami

 

W związku z przystąpieniem do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice w granicach administracyjnych można zapoznać się z w/w dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, pokój 6.

 

Stosownie do art. 39, ust. 1. pkt. 4, art. 40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1277), zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie, na adres:

 

Urząd Gminy Domaszowice ul. Główna 26,  46 – 146 Domaszowice

e-mail: ugdomaszowice.pl

 

Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami)

 

Wójt Gminy Domaszowice

×

×

Przejdź do góry