Herb

Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

W dniu 28 sierpnia 2020 r. Pan Kornel Żurkiewicz nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach  w obecności Wójta Gminy Domaszowice Urszuli Medyk, Sekretarza Gminy Anny Bodzioch, Dyrektora Szkoły Bożeny Hendrysiak, Zastępcy Dyrektora Szkoły Marka Matysika oraz całego grona pedagogicznego  szkoły złożył uroczyste ślubowanie.

Po ślubowaniu, Wójt Gminy Domaszowice dokonał wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Warunkiem nadania stopnia  awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego jest – prócz posiadania odpowiednich kwalifikacji i wcześniej uzyskanego stopnia nauczyciela kontraktowego   odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego  z okresu stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją  egzaminacyjną
(w naszym przypadku powołaną przez Wójta Gminy).

W skład komisji wchodzą:

  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  • dyrektor szkoły;
  • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.
  • na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel związku zawodowego.

Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy, Sekretarz Gminy  oraz Dyrektorzy szkoły złożyli serdeczne gratulacje Panu Kornelowi, który właśnie pogłębił swoje kwalifikacje. Życzyli radości i  satysfakcji płynącej z pracy nauczyciela oraz kolejnych sukcesów  zawodowych, gdyż  zawód nauczyciela polega na ciągłym rozwoju, podnoszeniu swoich kompetencji i wcielaniu zdobytej wiedzy w życie.

mian 1.jpegmian 2.jpegmian 3.jpegmian 4.jpeg

×

×

Przejdź do góry