Herb

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” w Gminie Domaszowice

 Logo Zdalna Szkoła Plus.jpeg

  1. Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  2. Numer i opis Osi priorytetowej: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
  3. Numer i nazwa działania: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
  4. Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ”
  5. Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC
  6. Całkowita wartość projektu: 44 427,60 zł
  7. Kwota dofinansowania: 44 427,60 zł

Gmina Domaszowice przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ”, w rezultacie, którego otrzymała grant w kwocie 44 427,60 zł, stanowiący 100% wkładu z UE. Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. Z otrzymanych pieniędzy Gmina Domaszowice zakupiła 14 laptopów, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach , zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektora zapotrzebowaniem.

×

×

Przejdź do góry