Herb

Po I nauka, po II wiedza, po III sukces

loga POKL.jpeg

W Szkołach Podstawowych na terenie gminy Domaszowice od 01.09.2010 r. do 29.07.2011 r. realizowany jest projekt pn.: „Po I nauka, po II wiedza, po III sukces”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

W projekcie uczestniczy łącznie 99 uczniów i uczennic klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (ZGS w Domaszowicach), Szkoły Podstawowej w Polkowskiem oraz Szkoły Podstawowej w Strzelcach.

 

W ramach projektu są realizowane:

1) zajęcia z nauki pisania i czytania

2) zajęcia matematyczne

3) zajęcia logopedyczne

4) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

5) zajęcia plastyczne

6) zajęcia taneczne.

 

Zajęcia z nauki pisania i czytania

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów i uczennic klas I-III ze zdiagnozowanymi problemami w nauce pisania i czytania, m.in. problemy z: głoskowaniem wyrazów, czytaniem tekstu ze zrozumieniem, ortografią, nieczytelnym pisaniem, prawidłowym łączeniem liter.

humanistyczno-ortograficzne.jpeg

Celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia  i zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjnej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i mozliwościami.

strzelce 1.jpeg

Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy, stosowane są metody aktywizujące uczniów i uczennice, na lekcjach rozwiązywane sa krzyżówki, rebusy, diagramy, pozwala to na ćwiczenie poprawnej pisowni liter. Na zajęciach stosowane są różne formy czytania, tj. czytanie głośne, czytanie z naturalną intonacją, z podziałem na role oraz ciche czytanie ze zrozumieniem. Zajęcia te pozwalają wzbogacić słownictwo dzieci poprzez pracę z nowymi i ciekawymi tekstami. Zajecia urozmaicane są grami dydaktycznymi, muzyką i piosenką. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach.

 

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów i uczennic z wadami postawy, tj.: płaskostopie, skolioza, kifoza, lordoza.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała na zajęciach oraz we wszystkich czynnościach dnia codziennego. Ćwiczenia prowadzą do poznania własnego ciała. Zajęcia pozwalają na wzmocnienie mięśni postularnych (wzmocnienie mięśni osłabionych oraz rozciągnięcie mięśni przykurczonych), usprawnienie ruchowe kończyn górnych i dolnych, wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowego chodu, wzmocnienie mięśni stóp oraz naukę prawidłowego oddychania.

GIMNASTYKA.jpeg

W pracy z uczniami i uczennicami podczas zajęć stosowane są metody zabawowe, a także metody: Weroniki Sherborne, Paul Dennison, Klappa. Są to metody specjalistyczne, w których praca z dzieckiem opiera się na indywidualizacji, kompleksowym oddziaływaniu, aktywnym i świadomym udziale w zajęciach, współpracy z najbliższym otoczeniem, systematyczności oraz utrwalaniu. W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz zachęcania uczniów do większej aktywności ruchowej na zajęciach wykorzystywane są pomoce dydaktyczne (gumy do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, piłki lekarskie, piłki do masażu, ławeczki gimnastyczne, materace, maty, równoważnie, itp.) oraz środki audiowizualne (odtwarzacz DVD, telewizor).

GIMNASTYKA STRZELCE.jpeg

Ćwiczenia korygujące poszczególne wady postawy, które dzieci wykonują na zajęciach gimnastyki korekcyjnej są niewystarczające. Z myślą tą po każdych zajęciach prowadzący zadaje dzieciom część ćwiczeń do powtórzenia w domu i powinny one być skrupulatnie i systematycznie wykonywane. Na zajęcia zapraszani są rodzice, którym prowadzący objaśnia i demonstruje poszczególne ćwiczenia. Ma to na celu przedstawienie problemu, ponieważ to rodzice widzą codziennie swoje dziecko i mogą jako pierwsi zauważyć nieprawidłowości w budowie ciała swojego dziecka, od ich wiedzy na ten temat zależy sposób postępowania z dzieckiem. Udział rodziny w tym trudnym przedsiewzięciu jest dodatkowym czynnikiem mobilizującym i aktywizującym dziecko do podjęcia dodatkowego wysiłku w trosce o swoje ciało.

 

 

×

×

Przejdź do góry