Herb

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Domaszowice w sprawie podziału sołectwa Domaszowice i utworzenia sołectwa Zalesie oraz nadania nowo powstałym sołectwom statutów

Na podstawie art. 5a i art 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), §7 ust. 2 uchwały nr VIII/46/03 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Domaszowice (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2004 r. nr 2 poz. 17 z późn. zm.) oraz uchwały nr X.81.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Domaszowice (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2019 r. poz. 3825), Wójt Gminy Domaszowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest:

1) podział sołectwa Domaszowice i utworzenie sołectwa Zalesie;

2) projekty statutów sołectwa Domaszowice i sołectwa Zalesie.

Projekt uchwały wraz z załącznikami w postaci projektów statutów będące przedmiotem konsultacji wyłożone są do publicznego wglądu w terminie od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 6 marca 2020 r.:

1) w pokoju Nr 10 Urzędu Gminy Domaszowice;

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice: www.domaszowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski, uwagi i opinie do przedmiotu konsultacji należy złożyć pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice do dnia 6 marca 2020 r. w godzinach pracy urzędu, lub za pośrednictwem poczty. Wnioski, uwagi i opinie do przedmiotu konsultacji powinny zawierać imię, nazwisko, adres i podpis osoby wnoszącej.

Po przeprowadzeniu przez Wójta Gminy Domaszowice analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji przekazane zostaną Radzie Gminy, a także opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

/-/ Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.17.2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Domaszowice.pdf (5,81MB)
JPEGMapa podziału sołectwa Domaszowice na sołectwa Zalesie i Domaszowice.jpeg (1,80MB)
 

×

×

Przejdź do góry