Herb

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w 2020 roku

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

    Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X.74.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,

Wójt Gminy Domaszowice informuje,

że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów w skład komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

            1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

            2)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

            3)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego;

            4)   przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie były członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

            1)  ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych
            w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
            o konkursie;

            2)  proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

            3)   rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Domaszowice.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny,  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 24.02.2020 r. do godz. 15.30  w Sekretariacie Urzędu  Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

DOCformularz zglasz kandydata.doc (45,50KB)

×

×

Przejdź do góry