Herb

Konkurs - "Stroik Bożonarodzeniowy 2019"

Wójt Gminy Domaszowice

ogłasza konkurs

„Stroik Bożonarodzeniowy 2019”

 

Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach
do 12 grudnia  2019 r.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu  i  związanego z nim regulaminu udzielane są pod numerem telefonu 77 410 82 50 w 114 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach w godzinach  8:00 – 15:00.

 


REGULAMIN KONKURSU

NA STROIK BOŻONARODZENIOWY 2019

Organizator Konkursu

Wójt Gminy Domaszowice,

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

Miejsce konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

I. Cel Konkurs.

1. Kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze  ludowej.

2. Popularyzacja obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia z uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu i uzyskanie związku kultury ludowej
z kulturą narodową.

II. Zasięg Konkursu.

1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Domaszowice.

III. Warunki uczestnictwa.

1.Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli z terenu gminy Domaszowice, którzy w terminie przewidzianym w regulaminie dostarczą prace do oceny konkursowej i wypełnią następujące dokumenty.

1) kartę zgłoszenia – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna na udział  dziecka w konkursie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych – stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu – tj. wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Jednocześnie rodzic/opiekun uczestnika poprzez podanie danych osobowych, wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka oraz jego wizerunku na stronie internetowej Organizatorów oraz na łamach miesięcznika „Gazeta Gminy Domaszowice”.

IV. Informacje dotyczące oceny prac konkursowych:

1. Konkurs przewiduje podział na grupy wiekowe:  

1) dzieci w wieku przedszkolnym,

2) dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej,

3) dzieci i młodzież z klas V – VIII szkoły podstawowej,

4) dorośli.

2. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany grup wiekowych w zależności od liczby zgłoszonych prac w poszczególnych kategoriach.

4. Za najlepsze prace konkursowe w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe:  

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe:

za zdobycie I nagrody  w kwocie od 80 zł. do 90 zł.

za zdobycie II nagrody  w kwocie od 70 zł. do 80 zł.

za zdobycie III  nagrody  w kwocie od 60 zł. do 70 zł.

5. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

6. Komisja konkursowa posiada prawo zmiany wysokości nagród i ich podziału.

V. Prace Konkursowe.

1. Ocenie przez Komisję Konkursową, podlegać będą głównie takie elementy, jak;

1) zgodność z tematem - nawiązanie do tradycji,

2) technika - wykonanie ręczne,

3) materiał  - użycie materiałów naturalnych,

4) kompozycja,

5) bryła,

6) dobór barw,

7) staranność i dokładność wykonania,

8) walory estetyczne.

2. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu.

VI. Przebieg Konkursu.

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem  20  listopada 2019 r.

2. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach do dnia 12 grudnia  2019 r.

3. Prace ocenione zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.

4. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się  w dniu  19 grudnia br. w Sali Narad  Urzędu Gminy w Domaszowicach  o godzinie  10 ºº.

5. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz.9.00 – 15.00, tel.  77 410 82 50 w. 114.

VI. Prawa organizatorów.

1. Na czas trwania konkursu prace pozostaną w dyspozycji organizatorów.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów  i uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych.

3. Po zakończeniu konkursu autorzy prac w terminie do 23 grudnia 2019 r. powinni zgłosić się po odbiór prac. Po upływie terminu odbioru prac organizatorzy nie odpowiadają za prace.

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnej zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.

×

×

Przejdź do góry