Herb

Położenie

Gmina Domaszowice położona jest w północnej części województwa opolskiego, na granicy z województwem wielkopolskim. Sąsiaduje z gminami: Świerczów, Namysłów, Wołczyn, Pokój i Rychtal. W jej zasięgu administracyjnym znajduje się 12 sołectw: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Nowa Wieś, Polkowskie, Siemysłów, Strzelce, Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne, Zalesie i Zofijówka.

mapa gminy.png

Powierzchnia gminy wynosi 114 km2, liczba mieszkańców - 3.521 osoby (stan na koniec 2020 roku). Przez gminę przebiega droga krajowa nr 42 Oleśnica - Kluczbork oraz dwutorowa linia kolejowa tej samej relacji. Głównym ośrodkiem gminy jest wieś Domaszowice. Znajdują się tu między innymi Urząd Gminy, Urząd Pocztowy oraz Oddział Banku Spółdzielczego.

Gmina Domaszowice zaliczana jest w części południowej i środkowej do makroregionu Nizina Śląska i mikroregionu Równina Oleśnicka, natomiast w części północnej do Wysoczyzny Wieruszowskiej. Cały teren gminy jest nachylony w kierunku południowym.

Przez środkową część przebiega wododział między dopływami Odry - Widawą i Stobrawą. Teren gminy położony jest na obszarze ubogiej sieci rzecznej. Część wód opadowych odprowadzana jest rowami i drobnymi ciekami do rzeki Widawy (kierunek północny) i Stobrawy (kierunek południowy). Do wód powierzchniowych zaliczają się również okresowe podmokłości występujące najczęściej w większych obniżeniach dolinnych. Wody gruntowe występują na głębokości 2-3 metrów, a jedynie w południowej części gminy na głębokości 2 metrów. W obniżeniach dolinnych woda występuje płytko, przeważnie w przedziale 0,5-0,7 metra.
Teren gminy jest słabo rozpoznany pod względem występowania surowców mineralnych. Występują za to znaczne pokłady piasku. Jednakże te, które nadają się do eksploatacji położone są w obszarze chronionego krajobrazu lub na terenach zalesionych, co wyklucza możliwość ich wydobywania na skalę przemysłową.

Gmina posiada zdecydowanie charakter rolniczy.  Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni wynosi 64,5 %, natomiast lasów i gruntów ornych 28,2 %. Występują tu w przewadze gleby wysokich klas bonitacyjnych - III i IV, przeważnie są to gleby brunatne właściwe, brunatne wyługowane, bielice i pseudobielice. Lokalnie występują czarne ziemie zdegradowane i gleby szare. Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej gminy wynosi 64,5% (7338 ha), z czego 84,0% stanowią grunty rolne, 15,8% użytki zielone, lasy i zadrzewienia, a 7,3% tereny pozostałe. Lasy i grunty leśne stanowią 28,2% powierzchni ogólnej gminy. Przestrzeń rolnicza charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem waloryzacji, który wynosi 82 punkty.
Głównym użytkownikiem gruntów w gminie są rolnicy indywidualni, którzy posiadają ponad 56% użytków rolnych.

Ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów jest istniejąca infrastruktura techniczna, a także wyznaczone tereny pod budownictwo przemysłowe, hotele, motele, czy stacje paliw.

Działania gminy poza rozwojem infrastruktury, rolnictwa i drobnej wytwórczości skierowane są na rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.

 

×

×

Przejdź do góry