Herb

Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych

ologowanie RPO.jpeg

W dniu 29 maja 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 5.1: Ochrona różnorodności biologicznej

Jest to projekt partnerski, w którego realizację zaangażowane są 3 podmioty: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Gmina Domaszowice, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów Skarb Państwa. Przedmiotowy projekt zakłada między innymi: rewitalizację obszaru parkowego znajdującego się przy OLO oraz jego adaptację do potrzeb prowadzenia edukacji ekologicznej, ochronę i promocję obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie znajdującego się na terenie gminy Domaszowice poprzez wytyczenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, rozbudowę, modernizację oraz doposażenie obiektów edukacyjnych tzw. Młyńskich Stawów znajdujących się na terenach cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów – użytek ekologiczny Stawy Młyńskie, w celu prowadzenia edukacji ekologicznej, utworzenie szlaku rowerowego „Tropem nietoperza Gacka i czapli Klary” przez obszar chronionego krajobrazu, siedliska przyrodniczo chronione, obszar Natura 2000 Lasy Barucickie PLH160009. W projekcie prowadzone będą działania zmierzające do ochrony różnorodnych, cennych przyrodniczo obszarów, poprzez przygotowanie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej dotarcie do tych obszarów, poznanie ich fauny i flory bez szkody dla nich. Obszary te są siedliskiem wielu rzadkich, chronionych roślin i zwierząt. Przygotowana, zmodernizowana w ramach projektu infrastruktura pozwoli na prowadzenie obszernej edukacji ekologicznej dla różnych grup społecznych (dzieci, młodzież, dorośli).

Wartość tego projektu wynosi 4 043 392,12 zł, w tym dofinansowanie 3 436 883,30 zł.

Zakres Gminy Domaszowice polega na realizacji zadania pn. Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie gminy Domaszowice oraz działania edukacyjne w zakresie edukacji ekologicznej. Zadania realizowane przez Gminę Domaszowice w ramach projektu odnoszą się do ochrony i promocji obszaru chronionego krajobrazu - Lasy Stobrawsko-Turawskie znajdującego się na terenie gminy Domaszowice poprzez wytyczenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotowa ścieżka obejmuje znaczną część gminy Domaszowice i przebiegać będzie przez miejscowości: Strzelce, Domaszowice, Wielołęka, Zofijówka i Nowa Wieś. Zakłada się utworzenie na całej długości ścieżki kilku miejsc postojowych/odpoczynku, przy których oprócz elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, altany) znajdą się przede wszystkim tablice informacyjne z opisem przedmiotowej ścieżki (z możliwością pobrania informacji poprzez kod QR) w odniesieniu do obszaru chronionego krajobrazu, przez który będzie przebiegać, z uwzględnieniem cennych przyrodniczo gatunków, unikatowych, charakterystycznych dla danego obszaru. Dzięki wytyczeniu, oznakowaniu, utworzeniu miejsc postojowych Gmina Domaszowice stworzy ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną, która będzie cennym wsparciem w prowadzeniu edukacji przez szkoły, przedszkola z terenu gminy Domaszowice, realizacji przez nich "zielonych lekcji" oraz biwakowych "zielonych szkół". Ponadto zakłada się realizację akcji promocyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i dorosłych.

 

 

 

ologowanie RPO.jpeg

 

Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych”. W ramach projektu planowane jest poprowadzenie ścieżek od Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, przez park w Strzelcach, do Domaszowic, a następnie w kierunku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżki będą prowadzone przy stanowiskach przyrodniczych, gdzie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. Na trasie powstanie kilka miejsc odpoczynku dla odwiedzających, w skład takiego miejsca będą wchodziły, m.in. wiata, stojak na rowery, ławka, tablica informacyjna, kosz na śmieci, a także będą nasadzone rośliny. Gmina Domaszowice jest jednym z partnerów, wartość projektu dla Gminy Domaszowice będzie wynosiła ok. 120 000 zł.

×

×

Prev