Herb

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 24a, 46-146 Domaszowice

 

1.      Stanowisko pracy

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych

            Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe na kierunku – praca socjalna lub pedagogika opiekuńcza i praca socjalna,

2)      5 letni staż pracy,

3)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

4)      korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

5)      niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6)      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

7)      biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

8)      znajomość przepisów prawa – ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych oraz o pomocy społecznej.

 

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      odpowiedzialność,

2)      gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

3)      zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,

 

4.      Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1)      przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z należnymi dodatkami,

2)      prowadzenie rejestru przyznanych świadczeń,

3)      obsługa programu „Świadczenia rodzinne”,

4)      organizowanie realizacji świadczeń i czuwanie nad prawidłowością ich wykonania,

5)      sporządzanie decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych i należnych dodatków,

6)      przygotowanie dokumentacji przewidzianej obowiązującymi przepisami dla danego świadczenia,

7)      przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

8)      prowadzenie rejestru dodatków mieszkaniowych,

9)      sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych,

10)  sporządzanie zestawień przyznanych dodatków mieszkaniowych,

11)  archiwizowanie akt i przekazywanie do archiwum zakładowego z zakresu spraw dot. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,

12)  doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami.

 

5.      Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca na pełny etat,

2)      praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku,

3)      wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,

4)      wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca,

5)      praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6)      kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Ośrodka.

 

6.      Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kwestionariusz osobowy,

6)      oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznyc i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7.      Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w miesiącu lutym 2012 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

 

8.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Główna 24a, 46-146 Domaszowice, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych”, w terminie do 19 marca 2012 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

Bliższych informacji udziela: Alicja Piasecka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 77 419 44 51.

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

 

 

 

Domaszowice, 08.03.2012 r.                                          Kierownik Ośrodka

                                                                                        Pomocy Społecznej

                                                                                        /-/ Alicja Piasecka

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 oferty, z czego 1 spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu, tj.:

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Bożena Białkowska

Domaszowice

 Domaszowice, 22.03.2012 r.

________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych odbędzie się dnia 26.03.2012 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Alicja Piasecka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

PDFprotokół z wyboru.PDF (104,14KB)

×

×

Przejdź do góry