Herb

Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach

 

ologowanie RPO.jpeg

W dniu 30 czerwca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III: Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.2: Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 

Wartość projektu 1 013 857,33 zł, w tym dofinansowanie 790 627,74 zł.

Projekt polega na głębokiej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach. W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących m.in.: izolację termiczną stropów i dachu, izolację termiczną ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne oprawy LED, modernizację instalacji grzewczej CO (wspólnej dla obydwu budynków) poprzez likwidację kotłowni węglowej i montaż pompy ciepła wraz z niezbędnymi  instalacjami i elementami, montaż paneli fotowoltaicznych oraz szafy AKPiA z Systemem Zarządzania Energią. Skutkiem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynków, tj. zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Dodatkowo w obu budynkach zaprojektowano budowę podjazdów dla niepełnosprawnych. W projekcie przewiduje się także działania związane z nadzorem inwestorskim oraz promocją i informacją projektu, tj. zamieszczeniem plakatu na budynkach oraz informacji na stronie www gminy. W ramach projektu sporządzono także audyt energetyczny oraz dokumentację projektową, tj. dokumentację techniczną inwestycji i studium wykonalności inwestycji.


 

ologowanie RPO.jpeg

Gmina Domaszowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach”. Projekt zakłada głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach. Przewiduje się wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. Wszystkie działania związane z termomodernizacją budynków wynikają bezpośrednio z przeprowadzonego audytu energetycznego i sugerowanego optymalnego pod względem ekologicznym, energetycznym i ekonomicznym wariantu. Skutkiem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynków, tj. zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Gmina Domaszowice na tę inwestycję może otrzymać 85% dofinansowania. Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

×

×

Przejdź do góry